TeleHouse

Политика по качеството

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ТЕЛЕХАУС АД

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПРЕНОС НА ДАННИ И ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА на КЛИЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ заинтересовани страни

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени услуги по изграждане на структурно окабеляване, видеонаблюдение, пренос на данни и доставка на интернет;
  • Разширяване на пазарния дял в областта на предоставяните услуги по изграждане на структурно окабеляване, видеонаблюдение, пренос на данни и доставка на интернет;
  • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на Системата да управление на качеството;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
  • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
  • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
  • Стриктно изпълнение на нормативните изисквания и осигуряване на съответствие на Системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.

За реализиране на тези цели в ТЕЛЕХАУС АД е разработена и внедрена  Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Изпълнителен директор на ТЕЛЕХАУС АД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

 

 

16 Май, 2019 г.

 

 

Изпълнителен директор:
                                      Андон Златев