TeleHouse

Политика ИС

Ръководството на ТЕЛЕХАУС АД декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ, която е документирана и огласена от всички служители на Организацията.

Политиката по управление на информационната сигурност на ТЕЛЕХАУС АД е насочена към постигане на сигурност и непрекъснатост на процесите на изграждане на структурно окабеляване, видеонаблюдение, пренос на данни и доставка на интернет чрез осигуряване на:

  • Пълнота на информацията, чрез правилно управление и съхранение на информационните активи;
  • Сигурни комуникации, чрез регламентиране и поддържане на правила и средства за достъп до информационните активи;
  • Защита на информацията, чрез упълномощаване и ограничаване на достъпа до информационни активи, съдържащи поверителна информация.

Общите цели на управлението на информационната сигурност включват:

  • осигуряване на съответствие с приложимото законодателство и договорните изисквания
  • минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на Организацията, нейните заинтересовани страни
  • минимизиране на степента на загуби или вреди, причинени при пробиви в информационната сигурност;
  • осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на СУИС и непрекъснатото й подобряване и повишаване нейната ефективност;
  • информираност на служителите за техните отговорности и задължения по отношение на информационната сигурност;
  • постигане на непрекъснати подобрения на процесите на СУИС.

 

Като Изпълнителен директор на ТЕЛЕХАУС АД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

 

 

 

16 Май 2019 г.

 

Изпълнителен директор:
                                      Андон Златев