TeleHouse

Политика на ИСУ

Ръководството на ТЕЛЕХАУС АД декларира своята ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ИСУ), която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА НА ИСУ НА ТЕЛЕХАУС АД

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ ОПИСАНИ В ОХВАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИСУ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  си в следните направления:

 • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени услуги описани в обхвата на приложение на ИСУ:
  • „Изграждане на структурно окабеляване и системи за видеонаблюдение. Пренос на данни и доставка на интернет. Доставка, продажба, внедряване и поддръжка на компютърно, сървърно и мрежово оборудване.“
 • Разширяване на пазарния дял в областта на предоставяните услуги и продукти;
 • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на ИСУ;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
 • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
 • Стриктно изпълнение на нормативните изисквания и осигуряване на съответствие на ИСУ с изискванията на международните стандарти ISO 9001 и ISO/IEC 27001;
 • Постигане на информационна сигурност и непрекъснатост на процесите от обхвата на ИСУ;
 • Осигуряване на условия за спазване на конфиденциалност, интегритет и наличност на информацията, чрез правилно управление и съхранение на информационните активи;
 • Сигурни комуникации, чрез регламентиране и поддържане на правила и средства за достъп до информационните активи;
 • Общите цели на ИСУ включват:
  • осигуряване на съответствие с приложимото законодателство и договорните изисквания
  • управление на рисковете и възможностите, свързани с дейностите на дружеството, както и за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на Организацията и нейните заинтересовани страни
  • осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на ИСУ и непрекъснатото й подобряване и повишаване нейната ефективност;
  • информираност на служителите за техните отговорности и задължения по отношение на управление на качеството и информационната сигурност
 • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на интегрираната система.

За реализиране на тези цели в ТЕЛЕХАУС АД е разработена и внедрена Интегрирана  Система за Управление, съответстваща на международните стандарти, цитирани по-горе.

Като Изпълнителен директор на ТЕЛЕХАУС АД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

 

 

9 Април, 2023 г. 

 

 

Изпълнителен директор:

                        Андон Златев