TeleHouse

Помощ

Използвани съкращения и термини

 

Съкращение Използване Значение
BGPv4
Border Gateway Protocol version 4  Маршрутизиращ протокол
CPE
Customer Premises Equipment  Клиентско оборудване
DF
Dark Fiber  Тъмно Влакно
DNS
Domain Name System  Система за релация между име на домейн и IP адрес
DRRL Digital Radio Relay Line  Цифрова Радио Релейна Линия
DS1 Digital Signal 1  Цифров Поток 1
DS3 Digital Signal 3  Цифров Поток 3
DVB-C Digital Video Broadcasting – Cable  Стандарт за цифрово телевизионно разпръскване по кабел
DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite  Стандарт за цифрово телевизионно разпръскване от сателит
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing  Оптично мултиплексиране
EoSDH Ethernet over SDH  Етернет върху SDH
EPL Ethernet Private Line  Етернет наета линия
EVC Ethernet Virtual Connection =VLAN-id  Виртуално Етернет съединение
EVPL Ethernet Virtual Private Line  Етернет виртуална наета линия
EVPN Ethernet Virtual Private Network  Етернет виртуална частна мрежа
HDPE High-Density PolyEthylene  Синтетичен материал, от който се изработват кабел-тръби
IRU Irrevocable Right of Use  Нотменимо Право на Ползване
ISO International Standardization Organization  Международната Организация за Стандартизация
LAN Local Area Network  Локална мрежа
LL Leased Line  Наета линия
MAN Metropolitan Area Network  Мрежа разпростираща се върху територията на едно населено място
MSP Multiplex Section Protection  Вид защита при мултиплексиране
MS-SPRings Multiplex Section Shared Protection Rings  Вид защита при мултиплексиране
MTTR Mean Time to Recover  Средно време за възстановяване на услуга при проблем
MTU Maximal Transmission Unit  Максимаен размер на Етернет рамката преносима през даден МАН порт
NRC Non Recurring Charge  Еднократна цена
ODF Optical Distribution Frame  Оптичен репартитор
OSI Open System Interconnect 7 layer model  Модел за описание на принципите на работа на комуникационните мрежи
PON Passive Optical Network  Пасивна оптична мрежа
PoP Point of Presence  Точка на присъствие
QoS Quality of Service  Качество на услугата
ROADM Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexor  Реконфигурируем оптичен Add/Drop мултиплексор
SDH Synchronous Digital Hierarchy  Йерархия от протоколи за цифрово мултиплексиране на данни
SFP Small Form-factor Pluggable  Вид стандартизиран накрайник за мрежово оборудване
SLA Service Level Agreement  Споразумение за наличност на услугите
SM Single Mode  Едномодов
SNCP Sub Network Connection Protection  Вид защита при мултиплексиране
SONET Synchronous Optical Networking  Йерархия от протоколи за цифрово мултиплексиране на данни
TT Trouble Ticket  Запис в системата на оператора отразяващ отстраняване на проблем
UNI User Network Interface  Клиентски мрежови интерфейс (също порт)
UTP/FTP Unshielded/Foiled Twisted Pair  Неекранирана/Фолирана усукана двойка
VC Virtual Circuit  Виртуално съединение
VLAN-id Virtual LAN identifier (=EVC)  Идентификатор на виртуално съединение
WDM Wavelength Division Multiplexing  Оптично мултиплексиране
РРЛ
 Радио Релейна Линия
СКМ
 Селищна Канална Мрежа